Thursday, May 14, 2009

Bye Bye Blond

Bye bye, blond.
Bye bye, yellow-ness.
Hello, darker-ness.
I think I'm a-gonna cry-y.

Bye bye, blond.
Bye bye, light hot mess.
Hello, darker mess.
I feel like I could di-ie.
Bye bye, my blond, goodby-ye.

No comments: